Dasso Group Global Headquarters

Tongyi, Linpu.

Xiaoshan, Hangzhou

China, 311251


Tel 86.0571.5716.3765

Fax 86.0571.5716.3700

Email info@dassoGroup.com

Address Linpu, Xiaoshan, Hangzhou, China, 311251